Adatkezelési tájékoztató

Az Alíz utca 6 Korlátolt Felelősségű Társaság Adatkezelési tájékoztatója Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) az Alíz utca 6 Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1116 Budapest Fehérvári út 168-178., cégjegyzékszám: 01-09-206435, statisztikai számjele: 25289545-6810-113-01, adószáma: 25289545-2-43, képviseli: Csőke Krisztián ügyvezető), mint a Budai Bolero Lakópark beruházója által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat kezelésére vonatkozik.
 • Az adatkezelő képviselője: Csőke Krisztián ügyvezető
 • Elérhetősége: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178., telefon: 06 1 203 7876, e-mail:info@budaibolero.hu
A Tájékoztató célja, hogy az Alíz utca 6 Kft. (a továbbiakban: Cégünk, vagy adatkezelő) adatkezelése megfeleljen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak. Cégünk egyoldalúan jogosult jelen Tájékoztatót a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítani. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a budabolero.hu weboldalt abból a célból, hogy Ön figyelemmel kísérhesse a változásokat. Kérésére a társaság székhelyén a Tájékoztatót nyomtatott formában is rendelkezésére bocsájtjuk. Ha Önnek kérdése, észrevétele merül fel jelen Tájékoztatóval kapcsolatban, lépjen kapcsolatban velünk a fenti e-mail címen.

I. A Tájékoztatóban használt fogalmak: 

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 5. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 6. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 7. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 8. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

II. Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike (1-6. pont) teljesül:
 1. Az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.
Azzal, hogy Ön neve, e-mail címe, telefonszáma megadásával e-mailt küld az info@budaibolero.hu e-mail címre, vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a budaibolero.hu weboldalon megadott telefonszámok valamelyikén munkatársainkkal, hozzájárul ahhoz, hogy az Alíz utca 6 Kft. munkatársai az Ön által megadott személyes adatai alapján felvegyék Önnel a kapcsolatot, és kérésének megfelelően tájékoztatást nyújtsanak. Az e-mail küldésével, a telefonos kapcsolat kezdeményezésével Ön elismeri, hogy a Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásakor hatályos változatát megismerte és azt kifejezetten elfogadja. Az Ön által megadott személyes adatokat az Alíz utca 6 Kft. munkatársai csak a kapcsolatfelvétel és az Ön által kért tájékoztatás nyújtása céljából használhatják, azt harmadik félnek nem továbbítják. Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően Ön és Cégünk között nem jön létre szerződéses kapcsolat, úgy Ön az info@budaibolero.hu e-mail címre küldött kérésével töröltetheti adatait („elfeledtetéshez való jog”). A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtt adatkezelés jogszerűségét.
 1. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.
Amennyiben a kapcsolatfelvételt követően, a megadott tájékoztatás alapján Önnek szándékában áll az Alíz utca 6 Kft.-vel szerződéses kapcsolatot létesíteni a megvásárolni, esetleg bérelni kívánt ingatlanra vonatkozóan, úgy Önnek további adatokat szükséges megadnia a szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez. Ezen hozzájárulása megadására személyesen kerül sor, a szerződéskötést megelőző egyeztetetések, valamint a szerződések aláírása során.
 1. Az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
Az adatokat az Önnel fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően  a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § alapján öt év elteltével töröljük. Amennyiben az adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján kötelesek vagyunk őrizni, úgy annak időtartama nyolc év. Amennyiben valamely egyéb jogszabály ír alá kötelezően adatkezelést, úgy azt az Alíz utca 6. Kft. a vonatkozó előírások szerint végzi.
 1. Az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
 2. Az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
 1. Az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

III. Adatbiztonság

Cégünk az általa kezelt személyes adatokat az azokhoz való hozzáférés korlátozásával védi. Az adatokhoz csak az férhet hozzá, aki számára a fent említett célok eléréhez szükséges. Így például alkalmazottaink, munkatársaink a tájékoztatások, az értékesítések, szerződéskötést megelőző egyeztetések, a szerződéskötések, a szerződések teljesítése, hírlevél küldések során.

IV. Az adatkezelés irányelvei

Az Alíz utca 6 Kft., mint adatkezelő kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös tekintettel az alábbiakra:
 1. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 2. A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 3. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és csak a szükséges mértékű lehet.
 4. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, a pontatlan személyes adatot haladéktalanul törölni kell.
 5. A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak a szükséges ideig tegye lehetővé.
 6. A személyes adatok kezelését olyan módon kell végezni, hogy a megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen azok biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelme.
 7. Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

V. Gyermekek jogainak kiemelt védelme

Az Alíz utca 6 Kft. nem kínál közvetlenül szolgáltatásokat gyermekeknek. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Amennyiben Cégünk a rendelkezésre álló adatok, információk alapján észleli, hogy a szükséges hozzájárulás hiányában adott meg részünkre személyes adatot, úgy az érintettet felhívja a hozzájárulás beszerzésére, annak hiányában az adatot haladéktalanul törli.

VI. A weboldalon felhasznált sütik (cookie-k)

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota. A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel. A sütik használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő, mivel ezek névtelen vagy olyan általános jellegű adatok, amelyekből az Ön személye nem azonosítható. A _ga cookie-k a Google Analytics által használt cookie-k, a weboldal látogatottságának mérése céljából. Itt olyan technikai információk automatikus gyűjtésére kerül sor, amelyekből az Ön személye nem azonosítható az adatkezelő által. Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

VII. Hírlevelek küldése

Amennyiben Ön weboldalunkon, vagy személyesen hozzájárul, úgy hírleveleket küldünk Önnek az Ön által megadott e-mail címre. A hírlevél küldés célja tevékenységünk megismertetése, reklámozása, tájékoztatás folyamatban lévő beruházásainkról, stb. A hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módunkban a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. A velünk kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeljük. Az adatkezelés alapja az Ön hozzájárulása. Ezen hozzájárulását Ön bármikor ingyenesen visszavonhatja korlátozás, indokolás nélkül a kiküldött hírlevélben található linkre történő kattintással, vagy a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben, illetve postai úton (elérhetőségek a Tájékoztató elején találhatóak). Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

VIII. Szerződéses partnerek az adatkezelésben

 1. Cégünk a szerződésekkel kapcsolatos ügyféladatbázisunk adatkezelési műveleteinek elvégzéséhez szerződéses partnereket vesz igénybe, akik adatfeldolgozóként járnak el. Az adatok felhasználásáról érdemi döntést nem hozhatnak, az adatokat Cégünk rendelkezési szerint tárolják és őrzik, az adatokat harmadik fél részére nem továbbítják.

a. Az ügyféladatbázis tárolására tárhelyet biztosít: C-Host Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1115 Budapest, Halmi utca 29.) A tárhelyszolgáltató a szolgáltatáshoz szükséges mértékben, technikailag férhet hozzá az adatokhoz, ezen túlmenően további tevékenységet nem végez az adatokkal. Határozatlan idejű keretszerződés alapján, a szerződés megszűnéséig végzi tevékenységét.

b. Az ügyféladatbázis fejlesztésével és karbantartásával kapcsolatos technikai feladatok ellátása: MODO Creative Kft. (2071 Páty, Elvira krt. 18.) Csak szolgáltatáshoz szükséges mértékben, technikailag férhet hozzá az adatokhoz, ezen túlmenően további tevékenységet nem végez az adatokkal. Határozatlan idejű keretszerződés alapján, a szerződés megszűnéséig végzi tevékenységét

 1. Cégünk a weboldallal kapcsolatos adatkezelési műveletek elvégzéséhez szerződéses partnereket vesz igénybe, akik adatfeldolgozóként járnak el. Az adatok felhasználásáról érdemi döntést nem hozhatnak, az adatokat Cégünk rendelkezési szerint tárolják és őrzik, az adatokat harmadik fél részére nem továbbítják.

a. A weboldal feljesztője: MODO Creative Kft. (2071 Páty, Elvira krt. 18.) A fejlesztő csak a fejlesztéshez szükséges mértékben, technikailag férhet hozzá az adatokhoz, ezen túlmenően további tevékenységet nem végez az adatokkal. Határozatlan idejű keretszerződés alapján, a szerződés megszűnéséig végzi tevékenységét.

b. A tárhelyet biztosítja: V8 IT MEDIA Kft. (1202 Budapest, Kölcsey utca 6.) A tárhelyszolgáltató a szolgáltatáshoz szükséges mértékben, technikailag férhet hozzá az adatokhoz, ezen túlmenően további tevékenységet nem végez az adatokkal. Határozatlan idejű keretszerződés alapján, a szerződés megszűnéséig végzi tevékenységét.

IX. Az Ön adatvédelmi jogai és jogorvoslati lehetőségei:

 
 1. Tájékoztatás kéréséhez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy az Alíz utca 6 Kft. milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  
 1. A helyesbítéshez való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.  
 1. A törléshez („elfeledtetéshez”) való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • Ön visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását és adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy Ön a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával került sor.
Ha az Alíz utca 6 Kft. nyilvánosságra hozta a személyes adatot és a fentiek alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másodpéldányának törlését. Amennyiben az adatok törlésének feltételei fennállnak, úgy azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül töröljük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.
 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.  
 1. A tiltakozáshoz való jog
Ön a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntésről Önt tájékoztatjuk.  
 1. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilakotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással bírna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés
 1. az Ön és az Alíz utca 6 Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 2. meghozatalát az Alíz utca 6 Kft.-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 3. az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az a) és c) pontokban említett esetekben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Ön jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve Önnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.
 1. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy Önre vonatkozó, Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Jogosult továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk. Ennek feltételei:
 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.
Ezen jogosultsága alapján Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. Ezen jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot, és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát.
 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse Cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a probléma megoldódjon. Az adatkezelőnek személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettsége van a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az adatbiztonsági incidensek bejelentésének kötelezettsége indokolt és nem jelent aránytalan terhet az adatkezelőkre nézve. Jogainak megsértése esetén jogosult arra, hogy panaszt tegyen az illetékes felügyeleti hatóságként működő Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál:

postacím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

A panaszügyintézés rendjéről szóló tájékoztatót az alábbi linken olvashatja el:
http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

Az illetékes felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult.

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Ön a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint személyes adatainak a nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.